Ryska tomten kommer med bombplan

Det skulle nog inte bli något vidare godkänt från Jesus för den svenska regeringens politik, sade ärkebiskop Antje Jackelén i veckan. Annat är det i Ryssland, där kyrkans överhuvud likställer ryska stridspiloter i Syrien med Jesus själv.

patriark1Det skulle nog inte bli något vidare godkänt från Jesus för den svenska regeringens politik, sade ärkebiskop Antje Jackelén i veckan. Annat är det i Ryssland, där kyrkans överhuvud likställer ryska stridspiloter i Syrien med Jesus själv.

De ryska bombningarna av skolor och sjukhus i Syrien är nämligen ett rättfärdigt försvarskrig. Rebellerna i Ukraina har rest sig för att försvara rätten att vara ortodoxa kristna. Västvärldens perversa omoral med gayparader och korsförbud är orsaken till islamistisk terror. Allt enligt Kirill, patriarken av Moskva och hela Ryssland.

Formellt finns det ingen statskyrka i Ryssland, men i praktiken har den ryskortodoxa kyrkan blivit en del av statsapparaten, där den fyllt tomrummet som den kommunistiska ideologin lämnade efter sig. Då hör det till saken att kyrkans högsta ledare på den ortodoxa juldagen förklarar för tittarna varför det är rätt att bomba Syrien.

En viktig anledning till 1500-talets reformation i Västeuropa var att den värdsliga makten ville komma åt kyrkans rikedomar och slippa pekpinnar från påven i Rom. En bidragande faktor var den tidens spetsteknologi, boktryckarkonsten, som gjorde det möjligt att sprida andliga skrifter på folkspråk. Att folket på köpet fick böcker på sitt eget språk och lärde sig läsa ledde i förlängningen till många problem för makthavarna.

Inte så i Ryssland. Den ortodoxa kyrkan har ingen allsmäktig påve, och trots att kyrkan historiskt under svåra tider varit en viktig sammanhållande faktor för den ryska statsbildningen har den världsliga makten alltid hittat sätt att sätta prästerskapet på plats. För det ändamålet har det aldrig behövts någon reformation, och liturgin i den ryskortodoxa kyrkan är därför fortfarande inte på folkspråk. I stället används kyrkslaviska, en arkaisk språkform som har sina rötter i gammalmakedonska.

Metropoliten Filipp och Ivan den förskräcklige. Målning av J. Turlygin.
Den sedermera mördade metropoliten Filipp talar till Ivan den förskräcklige. Målning av J. Turlygin.

När den ryska kyrkans överhuvud, metropoliten Filipp II, på 1560-talet vågade ha synpunkter på Ivan den förskräckliges massavrättningar blev han själv avsatt, fängslad och sedan strypt på klostret där han hölls fången. Under 1600-talet hade kyrkans överhuvud titeln “patriark av Moskva och hela Ryssland”, men i början av 1700-talet avskaffade Peter den store patriarkämbetet helt och hållet. I praktiken blev i stället tsaren själv kyrkans överhuvud.

När det efter revolutionerna 1917 inte längre fanns någon tsar utsåg kyrkans män återigen en patriark, Tichon. I början av 1920-talet fängslades han som “sabotör” och tvingades ta avstånd från sina antisovjetiska uttalanden. Sedan dess sattes ramarna för kyrkans verksamhet av den officiellt ateistiska sovjetstaten och kyrkans ledare tvingades till nära samarbete med KGB – i den mån de inte faktiskt själva var KGB-agenter i prästskrud.

Efter Sovjetunionens fall har kyrkan som sagt i allt väsentligt blivit en del av den ryska statsapparaten, där marxistisk-leninistisk liturgi ersatts av ortodox dito. Kommunismen som nationell ideologi har ersatts av ortodoxin, och på samma sätt som på Sovjettiden är det också i dag statens intressen som styr hur ideologin ska tolkas. Detta blev ovanligt tydligt i patriarken Kirills lång julintervju den 7 januari 2016 (som enligt den ortodoxa kalendern var juldagen, den 25 december 2015).

patriarkkiseljovIntervjun sändes i den stora statliga, rikstäckande tv-kanalen Rossija 1 på bästa sändningstid och intervjuaren var ingen mindre än Vladimir Putins hovpropagandist Dmitrij Kiseljov – mannen som gjorde de svenska tv-stjärnorna Biss och Kajs världsberömda. Det var också han som vid ett annat tillfälle i sin sändning påminde om att Ryssland vid behov kan förvandla USA till radioaktiv aska.

Denna gång bad Kiseljov patriarken Kirill förklara för de troende tittarna – inte bara de ortodoxa, utan även för muslimerna – hur de bör förhålla sig till att Ryssland nu för krig. Alltså i Syrien. Jodå, enligt evangeliet är det en Gudi behaglig gärning att offra sitt liv för andra, förklarade den gode patriarken. Och eftersom de ryska soldaterna i Syrien försvarar sitt fosterland är kriget berättigat, slog han snabbt fast:

То, что сегодня происходит в далекой, казалось бы, Сирии, которая на самом деле далекой вовсе не является, это в буквальном смысле наш сосед, — это и есть защита Отечества. Об этом многие сегодня ясно говорят, потому что, если терроризм побеждает в Сирии, у него появляется огромный шанс если не победить, то чрезвычайно омрачить жизнь нашего народа, принести несчастья и бедствия. Поэтому эта война оборонительная — не столько даже война, сколько точечные воздействия. Но, тем не менее, это участие наших людей в военных действиях, и покуда эта война носит оборонительный характер, она является справедливой.

Det som i dag händer i det till synes fjärran Syrien – som i verkligheten inte alls är så långt borta, det är bokstavligen vår granne – det är just detta som är försvar av Fosterlandet. Många talar i dag klarspråk om detta, för om terrorismen segrar i Syrien får den en enorm chans att, om inte segra, så i alla fall att kasta en väldig mörk skugga över vårt folks liv, att orsaka olyckor och katastrofer. Därför är detta ett försvarskrig – och egentligen inte så mycket ett krig som punktvisa insatser. Men icke desto mindre deltar vårt folk i militära operationer, och eftersom detta krig har karaktären av försvar är det rättvist.

Ryska soldater firar jul i tältkyrka i Syrien.
Ryska soldater firar jul i tältkyrka i Syrien.

De “punktvisa insatser” som den gode patriarken talar om har visserligen enligt trovärdiga rapporter träffat bland annat skolor, flyktingläger och sjukhus, men det spelar alltså ingen roll – det är ett försvarskrig och därmed rättfärdigt enligt kyrkofadern Augustinus och enligt Johannesevangeliget 15:13. Där står följande: “Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner.”

Orden kommer från Jesus avskedstal till lärjungarna – patriarken jämför alltså de ryska stridspiloterna som fäller kassettbomber över flyktingläger med ingen mindre än Jesus själv. Och det är väl högst rimligt, med tanke på att motståndaren är hin håle själv. Alltså det onda väst.

För vad är då den grundläggande orsaken till den absoluta ondska de ryska Jesuspiloterna bekämpar i Syrien? Också där har den godmodige patriarken ett svar som är i total överensstämmelse med den den ryska statspropagandans senaste rön. Det är givetvis den omoraliska västliga civilisationen som är anledningen till terrorismens uppkomst:

Мы сейчас видим, что эта безбожная цивилизация действительно наступает, в том числе на права людей, которые провозглашаются чуть ли не высшей ценностью, — но вот крест носить нельзя. Можно проводить парады сексуальных меньшинств, это приветствуется, — а миллионная демонстрация французских христиан в защиту семейных ценностей разгоняется полицией. Если вы называете нетрадиционные отношения грехом, как велит нам Библия, и вы священник или пастор, то можете не просто лишиться возможности служить, но и отправиться в тюрьму. Я могу и дальше продолжать приводить просто страшные примеры того, как наступает эта обезбоженная цивилизация. И вот ведь на что пальцем указывают молодым людям, которых соблазняют экстремисты. «Посмотрите, какой они строят мир — мир дьявольский, а мы вас приглашаем построить мир Божий». И на это откликаются, ради этого идут отдавать жизнь.

Vi ser i dag att den här gudlösa civilisationen verkligen anfaller, den anfaller även människors rättigheter som utropats till det högsta av värden – men ett kors, det får man inte bära. Sexuella minoriteter får genomföra parader, det välkomnas – men en miljondemonstration av franska kristna till försvar för familjevärden skingras av polisen. Om man kallar icketraditionella relationer för synd, så som Bibeln påbjuder oss, och om man är präst eller pastor, så kan man inte bara förlora möjligheten att tjänstgöra utan även hamna i fängelset. Jag kan fortsätta att räkna upp förfärliga exempel på hur den här gudlösa civilisationen anfaller. Och det är ju detta som man visar upp för de unga människor som extremisterna lockar till sig. “Se där, vilken värld de bygger – djävulens värld, men vi kallar er för att bygga Guds värld”. Och detta är vad de lockas av, för detta är de beredda att ge sitt liv.

patriarkEtt hopkok av lögner och halvsanningar, som vanligt i rysk propaganda, men låt gå. Det är i alla fall den omoraliska västliga civilisationen som är roten till allt ont, i detta fall till inbördeskriget i Syrien där de ryska Jesusflygarna försvarar det gudaktiga ryska fosterlandet.

Och givetvis är det samma sak i Ukraina – också där är den sanna ortodoxa tron under angrepp från det gudlösa Väst. Om det nu överhuvudtaget finns något Ukraina, för här svävar patriarken på målet på samma sätt som Putin:

Для меня Украина — это то же самое, что и Россия. Там мой народ, Церковь, которую Господь благословил мне в этот исторический период времени возглавлять. Это моя радость и моя боль. Это причина бессонных ночей и причина высокого энтузиазма, который иногда меня посещает, когда я думаю о людях, которые с такой силой и верой защищают свои убеждения, свое право оставаться православными.

För mig är Ukraina detsamma som Ryssland. Där finns mitt folk, Kyrkan, som jag med Guds välsignelse har fått i uppgift att leda under denna historiska period. Det är min glädje och min smärta. Det är anledningen till sömnlösa nätter och anledningen till den stora entusiasm som jag ibland erfar, när jag tänker på människorna som med sådan styrka och tro försvarar sina övertygelser, sin rätt att förbli ortodoxa.

Patriarken och Putin. Foto: Patriarchia.ru.
Patriarken och Putin. Foto: Patriarchia.ru.

Här hänvisar den gode patriarken till evighetskonflikten mellan den Moskvastyrda ortodoxa kyrkan i Ukraina och den del av kyrkan som 1992 slet sig loss och i stället upprättade ett eget Kievpatriarkat, något som aldrig godkändes av Moskvapatriarkatet. Den Kievstyrda ortodoxa kyrkan är det största religiösa samfundet i Ukraina, men den Moskvastyrda kyrkan är nästan lika stor.

Båda kyrkorna har flitigt använts av politiska krafter i kampen om Ukrainas framtid, tydligast i samband med firandet av 1025-årsjubileet av Kievrus kristnande, när Ukrainas dåvarande president Viktor Janukovytj använde stora pengar för den Moskvastyrda kyrkans firande på Självständighetstorget i Kiev som han bjudit Vladimir Putin att delta i, medan den Kievstyrda kyrkan firade med oppositionen i en annan del av staden.

Och det är bara den Moskvastyrda kyrkan som vill och kan förena det ukrainska folket, förklarar Kirill nu i sin julintervju. Stridigheterna mellan de två kyrkorna handlar enligt hans tolkning inte alls om bestämmanderätten över vissa kyrkobyggnader, utan om “rätten att förbli ortodoxa”.

Avslutningsvis passar patriarken på att säga några ord om Gud som gett människan fri vilja. Människan kan välja att tro på Gud eller inte tro, vända sig till Gud eller inte göra det. Men för den troende människan är bönen en utväg från den autonomi som Gud gett oss, säger han. I dagens Ryssland låter det teologiska rådet kanske mer aktuellt än patriarken egentligen avsåg:

– I bönen säger vi: “Hjälp mig, kom in i mitt liv, begränsa min frihet”.

Mer på temat

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.

3 svar på ”Ryska tomten kommer med bombplan”

Förstod jag patriarken Kirill rätt nu, västvärlden angriper med Pride-parader och äktenskap mellan homosexuella och Ryssland försvarar sig mot detta med bomber och granater?

Kanske inte riktigt. Det är lite mer komplicerat. Västvärlden är omoralisk. Det gör att ungdomar som vill följa gud söker sig till IS. Eller något sådant, enligt patriarken alltså. Fast det förklarar inte riktigt varför ryska medborgare ansluter sig till IS.

Så terroristerna lockas av tanken av att “bygga Guds värld”, medans den ryska soldaten försvarar landet av hederlig patriotism utan en tanke på att vara en del av guds verk? Känns som om den gode patriarken Kirill får hålla tungan rätt i mun för att inte göra den ryske soldaten till en jesus-terrorist av misstag.

Stängt för kommentering.