Inga motsägelser i Rysslands historia

För fem år sedan höll Vladimir Putin ett beryktat tal inför lärare i humaniora och samhällsvetenskap. Han slog fast att det ska finnas en officiellt godkänd och fastställd lärobok i rysk historia, och inga andra. I går presenterades ett förslag – nu ska Putin bestämma om ryska historieforskare tolkat hans ord rätt.

Skärmavbild 2013-10-30 kl. 20.53.41För fem år sedan höll Vladimir Putin ett beryktat tal inför lärare i humaniora och samhällsvetenskap. Han slog fast att de befintliga ryska läroböckerna i historia är producerade med hjälp av utländska pengar, innehållet är olämpligt, och böckerna måste bytas ut. Det ska finnas en officiellt godkänd och fastställd lärobok i rysk historia, och inga andra.

Ungefär samtidigt gavs det ut en ny, officiellt godkänd handbok i modern rysk historia för lärare. Boken fick omfattande kritik bland annat för sin okritiska syn på Stalin. Sedan dess har det varit ganska tyst kring den nya enhetsläroboken i historia.

Men i går klubbade Ryska historiska sällskapet förslaget till vad den enda tillåtna läroboken i rysk historia ska innehålla. Själva boken är ännu inte skriven, men skissen som publicerades på Ryska historiska sällskapets hemsida ger en ganska bra allmän uppfattning om hur innehållet kommer att se ut.

Skissen är på 80 sidor, varav 15 ägnas teoretiska resonemang kring historieämnet. Resten är huvudsakligen en kronologisk genomgång av historiska händelseförlopp och personer som bör nämnas i den kommande läroboken. Mest detaljerat beskrivs det stora fosterländska kriget. En skillnad mot en tidigare version är att varken Boris Berezovskij eller Michail Chodorkovskij finns bland de historiska personer som eleverna ska lära sig något om. I stället för dem har författarna lagt till några relativt marginella kulturpersonligheter.

Det många undrat är hur bilden av Stalin kommer att se ut i den nya historieboken. Allt beror givetvis på hur författarna tolkar riktlinjerna när de tar fram den slutgiltiga läroboken, men den nu klubbade skissen ger i alla fall möjligheten att beskriva Stalin som den tyrann han var. Stalins tid vid makten kallas entydigt för ”diktatur”, även om stor vikt läggs på den modernisering och industrialisering som skedde på 30-talet. Lite märkligt är också det implicita påståendet att arbetarråden (sovjeterna) skulle haft någon reell makt före Stalins tid.

В 1930-е гг. в СССР был построен «сталинский социализм», характерными чертами  которого  стала  гиперцентрализация управления,  диктатура  вождя, подмена  партийными  органами  власти  Советов,  приоритет  административных методов решения политических и экономических задач. Рядом с индустриальными гигантами  первых пятилеток выстроились  лагерные  вышки  ГУЛАГа,  где использовался принудительный труд заключенных.

På 1930-talet byggde man i Sovjetunionen ”Stalins socialism”, vars kännetecknande drag blev en hypercentralisering av styret, ledarens diktatur, partiorganens övertagande av Sovjeternas makt, företräde för administrativa metoder i lösandet av politiska och ekonomiska uppgifter. Intill de första femårsplanernas industriella giganter reste sig GULAGs vakttorn vid läger där fångarnas tvångsarbete utnyttjades.

Den allmänna bedömningen i liberala medier verkar vara att skissen i sig inte är så dum, men att det är konstigt att det bara ska få finnas en enda lärobok i historia, och ännu konstigare att den ska godkännas av presidenten personligen. Oavsett det exakta innehållet i den bok som ännu inte har skrivits är detta ett tecken på att historieämnet återigen ska vara en del i den ideologiska skolningen, inte ett sätt att lära barn att tänka självständigt och förstå världen från sina egna utgångspunkter.

Det finns visserligen många vackra meningar om just detta i boken, men framför allt står det tydligt att skissen tagits fram enligt presidentens instruktioner:

Наряду с Конституцией, в основу разработки новой концепции положены также Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ и Поручения Президента РФ Правительству и другим органам государственной власти и управления, в которых детализируются задачи дальнейшего развития российского демократического правового государства, совершенствования российской системы образования и воспитания молодежи.

Förutom Konstitutionen har arbetet med att ta fram det nya konceptet även grundat sig på Ryska Federationens Presidents Linjetal inför Ryska Federationens Federala Församling samt Ryska Federationens Presidents Uppdrag till Regeringen och till andra organ av statsmakten och administrationen, vilka specificerar målen för en vidare utveckling av den ryska demokratiska rättsstaten och vidare förbättring av det ryska systemet för utbildning och uppfostring av ungdomen.

Skissen ska nu godkännas av Vladimir Putin personligen. Enligt de riktlinjer han själv lagt fram ska den nya historieboken inte innehålla motsägelsefulla eller alternativa tolkningar av historiska händelser. Återstår att se exakt vilken den enda rätta tolkningen av rysk historia är.

Mer på temat

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.

3 svar på ”Inga motsägelser i Rysslands historia”

Hur välordnad är den ryska lärarkåren? Tar den sig friheter med läroplanen eller kör alla på samma sönderkopierade lilla stencil?

För övrigt är det väl knappast något land där historieämnet verkligen är “ett sätt att lära barn att tänka självständigt och förstå världen från sina egna utgångspunkter”, men det är en fin ambition.

Det finns givetvis lärare med olika ambitionsnivå och utgångspunkter i Ryssland, precis som i alla andra länder. Men läroplanen sätter alltid ramarna.

Den svenska läroplanen i historia är förresten inte så dum:

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften.

Den förra lärarhandboken fick massiv kritik för att den inte var entydigt kritisk mot Stalin, utan istället uppmanade till att eleverna skulle tänka själva och komma till sina egna slutsatser. Nu verkar det bli en lärobok där Stalin konsekvent beskrivs som tyrann och diktator. Då går kritiken istället ut på att det blir för entydigt och att barnen inte får lära sig tänka själva.

Slutsatsen är den gamla vanliga: Det går aldrig att göra inbitna Rysslandskritiker nöjda.

Stängt för kommentering.